PROGRAM BX

Program wymiany
Bosch eXchange (BX)

Regeneracja fabryczna - wysoka jako¶ć za rozs±dn± cenę
Naprawa samochodu prawie zawsze wi±że się z wydatkami. Oczywi¶cie każdy posiadacz samo­chodu chciałby to zrobić jak najtaniej. Bosch wychodzi naprzeciw tej naturalnej potrzebie, oferuj±c program czę¶ci regenerowanych fabrycz­nie - program wymiany BX. Program ten oparty jest na zasadzie funkcjonuj±cej od lat w USA i Europie Zachodniej - kupujesz czę¶ć regenero­wan± a oddajesz czę¶ć zużyt±, wymontowan± z samochodu. Sukces tego pomysłu polega na rzeczywi¶cie profesjonalnej naprawie.

 • Wszystkie elementy eksploatacyjne danej czę¶ci s± wymieniane na nowe
 • W systemie Boscha czę¶ci naprawiane s± w tych samych fabrykach, które je produkuj±, z wykorzy­staniem oryginalnych elementów, urz±dzeń produkcyjnych i wyposażenia testowego
 • Produkty z programu wymiany Bosch eXchange (BX) s± objęte identyczn± gwarancj± jak czę¶ci nowe

 

Bosch eXchange ułatwia pracę warsztatom

Korzyci dla warsztatu

 • Szeroka dostępno¶ć czę¶ci na wymianę poprzez partnerów handlowych i profesjonalne serwisy
 • Kompleksowy program - zawiera wszystkie najważniejsze elementy danego systemu
 • Atrakcyjna relacja jako¶ci do ceny
 • Czę¶ci BX sprzedawane s± jako uruchomione, gotowe do zamontowania w pojeĽdzie, a to oznacza krótszy czas naprawy
 • Wygodny zwrot zużytych czę¶ci w oryginalnym opakowaniu Bosch

Produkty objęte programem wymiany BX:

Rozruszniki i alternatory
Ponad 1.600 typów do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn budowlanych i rolniczych

 • Uniwersalny program do wszystkich popularnych modeli samochodów osobowych
 • Maksymalna redukcja ilo¶ci produktów BX w stosunku do fabrycznie nowych zamienników bez utraty jako¶ci i własno¶ci technicznych
 • Dostępne wersje z wentylatorem i kołem pasowym
 • Bież±ca aktualizacja programu - ponad 100 nowo¶ci rocznie Pokrycie potrzeb rynku w Europie przekracza 95%

Zaciski hamulcowe
Ponad 700 różnych typów

 • Uniwersalny program do wszystkich popularnych modeli samochodów osobowych
 • Stała aktualizacja programu

Pokrycie potrzeb rynku w Europie przekracza 88%
Systemy sterowania wtryskiem w silnikach benzynowych
Ponad 1.850 typów do wszystkich popularnych modeli samochodów osobowych

 • Sterowniki wyposażone w najbardziej aktualne dane i oprogramowanie
 • Masowe przepływomierze powietrza
 • Objęto¶ciowe przepływomierze powietrza
 • Rozdzielacze paliwa
 • Centralne jednostki wtryskowe (czę¶ć dolna i górna)
 • Aparaty zapłonowe

Pokrycie potrzeb rynku w Europie przekracza 80%
Systemy wtryskowe do silników Diesla
Ponad 1.300 typów do systemów konwencjonalnych i nowoczesnych

 • Wtryskiwacze (1- i 2-sprężynowe)
 • Pompy rozdzielaczowe, sterowane mechanicznie i elektronicznie
 • Pompowtryskiwacze (UIS) do samochodów osobowych i użytkowych
 • Pompy wysokiego ci¶nienia do systemów Common Raił
 • Wtryskiwacze do systemów Common Rail
 • Moduły pomp PLD (UPS)
 • Masowe przepływomierze powietrza (z gor±cym filmem)

Pokrycie potrzeb rynku w Europie przekracza 80%

Jak to działa?

 • Kaucja
  W momencie sprzedaży czę¶ci pobierana jest od klienta kaucja okre¶lana zazwyczaj jako koszt wymia­ny. Je¶li klient zechce odzyskać kaucję - oddaje zużyte czę¶ci dystrybutorowi, u którego nabył czę¶ci BX. Wysoko¶ć zwracanej kaucji zależy od konkret­nego numeru czę¶ci i nie zmienia się przez dłuższy czas.

 • Weryfikacja czę¶ci
  Każda zwrócona czę¶ć zostaje poddana weryfikacji okre¶laj±cej jej przydatno¶ć do dalszej naprawy. Kryteria oceny s± ¶ci¶le sprecyzowane. Jeżeli ele­ment nie nadaje się do naprawy, kwota będ±ca kosztem wymiany nie może być zwrócona.
 • Naprawa czę¶ci
  Przyjęte czę¶ci s± dostarczane do tego zakładu, który zajmuje się ich produkcj±. W fabryce następuje profesjonalna naprawa - każd± czę¶ć rozmontowuje się na poszczególne elementy i kwalifikuje, które z nich s± niezniszczone, a co należy wymienić. Z reguły obudowa podzespołu pozostaje ta sama, a wymieniane s± elementy eksploatacyjne podlegaj±ce naturalnemu zużyciu, np. rozpylacz we wtryskiwaczach czy szczotki oraz zębnik w rozruszniku. Zachowanie dotychcza­sowej obudowy i innych niezużytych elementów pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji, a co za tym idzie - obniżenie ceny. Czę¶ci napra­wiane fabrycznie s± tańsze o 15 - 40% od nowych.
 • Szybka obsługa
  W celu szybkiej obsługi programu BX stworzono specjaln± domenę internetow±. Partner handlowy Bosch ma po zalogowaniu się błyskawiczny dostęp do bazy danych: może natychmiast wysłać zgłoszenie i w każdej chwili uzyskać informacje, ile czę¶ci już rozliczył, co się dzieje z aktualnie wysłanymi przez niego czę¶ciami. Można więc okre¶lić, czy s± one w danej chwili weryfikowane, jaki jest wynik weryfikacji oraz jaka jest warto¶ć przypisanych zwróconym czę¶ciom kosztów wymiany.

Kryteria odbioru zużytych czę¶ci

Warunki odbioru zużytych czę¶ci:

 • Zwracana czę¶ć musi spełniać ¶ci¶le okre¶lone kryteria techniczne. Inaczej mówi±c- musi nadawać się do ponownej naprawy
 • Zwracane produkty nie mog± być zapakowane jedynie w torbę foliow±. Pamiętajmy, precyzyjne mechanizmy nowoczesnych urz±dzeń mog± zostać bezpowrotnie zniszczone. Produkty należy zwracać w oryginalnych pudełkach Bosch.

Uszkodzenia powoduj±ce odrzucanie zwracanych urz±dzeń można podzielić na dwie grupy:

 • Wynikaj±ce z niewłaciwego użytkowania
  W¶ród wad użytkowania należy wymienić korozję wynikaj±c± z braku dbało¶ci o stan silnika. Sól z naszych ulic skutecznie niszczy obudowy i elementy mocuj±ce osprzętu. Inn± przyczyn± nadmiernego zużycia czę¶ci (głównie dieslowskich) jest jako¶ć paliwa i ¶wiadome stosowanie oleju opałowego i jego "pochodnych".

 • Wynikaj±ce z nieprawidłowego lub niefachowego demontażu i montażu
  Wady zwi±zane z demontażem i montażem czę¶ci przez serwisy stanowi± spory odsetek odrzucanych czę¶ci. Najczę¶ciej wynikaj± one z posługiwania się niewła¶ciwymi narzędziami - przysłowiowy "młotek i klucz francuski" nie powinny być podstawowymi narzędziami serwisanta.
  Niejednokrotnie uszkodzenia wynikaj± z niepełnej wiedzy na temat demontowanych urz±dzeń oraz funkcji jakie spełniały w pojeĽdzie.

Warunki odbioru Bosch eXchange (BX)

Wtryskiwacze:
Wady podstawowe
 • niezidentyfikowany numer referencyjny
 • głęboka korozja
 • urz±dzenie niekompletne lub rozmontowane
 • obudowa zdeformowana, porysowana lub zniszczona
Przykłady uszkodzeń powoduj±cych odrzucenie zwracanego produktu
Powierzchnia obudowy uszkodzona lub zdeformowana
Powierzchnia obudowy uszkodzona lub zdeformowana
Obudowa uszkodzona (pęknięcie lub deformacja)
Gwint uszkodzony lub zdeformowany
Deformacja lub uszkodzenie obudowny
Obudowan znacznie skorodowana
Odprowadzenie paliwa zdeformowane
Urwany lub uszkodzony przewód czujnika położenia iglicy
Wtryskiwacz rozebrany lub niekompletny
Alternatory i rozruszniki:
Wady podstawowe
 • niezidentyfikowany numer referencyjny
 • głęboka korozja
 • urz±dzenie niekompletne lub rozmontowane
 • obudowa zdeformowana, porysowana lub zniszczona
 • przegrzanie zębnika
Przykłady uszkodzeń powoduj±cych odrzucenie zwracanego produktu
Silna korozja
Brak regulatora napięcia
Uszkodzone zęby zębnika
Deformacja obudowy
Zdeformowane, wyłamane czę¶ci obudowy
Wyłamane czę¶ći obudowy
Systemy wtrysku diesel:
Wady podstawowe
 •   niezidentyfikowany numer referencyjny
 • głęboka korozja
 • urz±dzenie niekompletne lub rozmontowane
 • obudowa zdeformowana, porysowana lub zniszczona
Przykłady uszkodzeń powoduj±cych odrzucenie zwracanego produktu
Uszkodzenia mechaniczne obudowy lub wałka napędowego
Silna korozja spowodowana przez wodę lub niewła¶ciwe paliwo
Wyrwane lub uciete przewody - popmy EDC
Uszkodzone powierzchnie uszczelniaj±ce lub elementy gwintowane

Uszkodzenia mechaniczne obudowy - zarysowania, pęknięcia

Systemy wtrysku benzyny:
Wady podstawowe
 • niezidentyfikowany numer referencyjny
 • głęboka korozja
 • urz±dzenie niekompletne lub rozmontowane
 • obudowa zdeformowana, porysowana lub zniszczona
Przykłady uszkodzeń powoduj±cych odrzucenie zwracanego produktu
Uszkodzony potencjometr lub czujnik temperatury (przepływomierz powietrza)
Brak regulatora ci¶nienia (Centralna jednostka wtryskowa - czę¶ć górna)
Brak regulatora ci¶nienia (Centralna jednostka wtryskowa - czę¶ć dolna)
Uszkodzony ragulator podcisnieniowy lub wałek rozdzielacza, lub moduł zapłonu, lub kopułka (Aparat zapłonowy)

Korozja lub uszkodzenia powierzchni uszczelniaj±cych (Rozdzielacz paliwa)